Цел

Основниот проект DRIVE се состои од реализација на девет 3-дневни програми за обука со висок интензитет – три во секоја балканска земја (Северна Македонија, Косово, Босна и Херцеговина) – во кои учествуваат сите чинители вклучени во ДРР во секоја од земјите. Секоја од обуките во секоја земја на едно место ќе ги обедини институционалните чинители чија соработка се смета за особено неопходна, на пр. приватни комерцијални субјекти и казнено-поправни установи (за промовирање на стручна обука во затвор), национални и локални креатори на политики, чинители од заедницата и од пробациските служби.

Програмата на обуката ќе биде осмислена околу 6-те столба и ќе комбинира различни видови пристапи за учење како и активности за вмрежување.

Курсевите за обука имаат цел:

  • да ја подигнат свеста и да градат знаења и вештини на засегнатите страни ангажирани во ДРР;
  • да олеснат вмрежување меѓу засегнатите страни и на тој начин да ја градат меѓуинституционална доверба, со што ќе се олесни соработката.

Резултати

Во овој дел можете да најдете:

  • Алатки и препораки за политики
  • Програми за обука
  • Листови со активности
  • Документи за поддршка