Konteksti

Prej vitit 2012, më shumë se 5000 luftëtarë të huaj terroristë (LHT) i kanë lënë vendet e tyre për të luftuar përkrah grupeve terroriste në territoret e kontrolluara nga ISIS-i. Sfida e paraqitur nga kthimi i tyre në vendet e tyre në Evropë i bën praktikat e shkëputjes, rehabilitimit dhe riintegrimit (SH-R-R) një pjesë thelbësore të ndërtimit të paqes dhe një sfidë të përbashkët për politikëbërësit evropianë. Në të vërtetë, riintegrimi është shpesh i diskutueshëm dhe mund të gjenerojë reagime të konsiderueshme nga komunitetet që priten të pranojnë ish luftëtarë. Nëse ish luftëtarët nuk pranohen dhe riintegrohen në jetën sociale, politike dhe ekonomike, ka më shumë gjasa për recidivizëm dhe rikthim në dhunë.

Projekti Drive

DRIVE është një projekt evropian që synon zbutjen e kërcënimeve që lidhen me luftëtarët e huaj dhe ekstremistët islamikë, përmes përmirësimit të praktikave efektive të Shkëputjes, Rehabilitimit dhe Riintegrimit (SH-R-R) bazuar në trajtimin me njeriun në qendër dhe përfshirjen e komuniteteve lokale dhe akterëve publikë. Për këtë qëllim, projekti DRIVE synon identifikimin dhe përhapjen e praktikave dhe politikave më të mira në lidhje me programet për SH-R-R, veçanërisht në vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe forcimin e këtyre praktikave nëpërmjet zhvillimit të moduleve specifike të trajnimit dhe fushatave të targetuara të shpërndarjes.

Synimi

Objektivi i përgjithshëm i DRIVE është të parandalohet përhapja e terrorizmit islamik në skajet e BE-së përmes zhvillimit dhe përhapjes së qasjeve efikase dhe inovative në lidhje me SH-R-R, duke synuar forcimin e kapaciteteve të Ballkanit Perëndimor për të menaxhuar kërcënimet që lidhen me islamizmin militant. Përmes një serie hapash që përfshijnë hartëzimin e praktikave dhe politikave dhe një shkëmbim të njohurive dhe praktikave më të mira, DRIVE do të rezultojë në publikime konkrete (protokolle, modele dhe rekomandime) në lidhje me aspektet thelbësore brenda fushës së gjerë të SH-R-R-së, duke përfshirë bashkëpunimin e palëve të interesit, vlerësimin e riskut, përfshirjen e komunitetit në SH-R-R dhe trajtimin e segmenteve veçanërisht të cenueshme si ekstremistet femra dhe të mitur dhe LHT të kthyer.

Objektivat

Objektivat specifike të DRIVE janë:

 • Sigurimi që ekstremistët të marrin trajtimin që u përshtatet nevojave të tyre
 • Lehtësimi i SH-R-R të hershëm në burg
 • Rritja e gatishmërisë së praktikuesve të vijës së parë për nevojat specifike të ekstremistëve
 • Lehtësimi i riintegrimit të ekstremistëve me hyrjen në shoqëri
 • Sigurimi i mbarëvajtjes së bashkëpunimit ndërmjet institucioneve
 • Lehtësimi i SH-R-R për grupe veçanërisht të cenueshme

Caku

Praktikat për shkëputjen, rehabilitimin dhe riintegrimin (SH-R-R) janë procese që përfshijnë jo vetëm profesionistët dhe institucionin, por të gjithë komunitetin. Për këtë arsye bashkëpunimi ndërinstitucional si dhe komuniteti dhe rrjetëzimi janë elemente themelore për procesin e deradikalizimit dhe riintegrimit.

Në këtë këndvështrim, DRIVE targeton një grup akterësh ku përfshihen:

 • politikëbërësit kombëtarë dhe lokalë,
 • institucionet
 • organizatat e OSHC-ve
 • punëtorët socialë,
 • organizatat rinore;
 • akterët për sigurinë dhe fetarë
 • stafi i shërbimit korrektues dhe sprovues