Контекст

Од 2012 година повеќе од 5000 странски терористички борци (СТБ) ги напуштија своите држави за да се борат заедно со терористичките групи на териториите под контрола на Исламската држава. Предизвикот што го носи нивното враќање во нивните матични држави во Европа ги прави практиките на деангажирање, рехабилитација и реинтеграција (ДРР) суштински дел од градењето на мирот и заеднички предизвик за креаторите на европската политика. Всушност, реинтеграцијата честопати е контроверзно прашање и може да генерира значаен повратен ефект од заедниците кои се очекува да ги прифатат поранешните борци. Доколку поранешните борци не бидат прифатени и реинтегрирани во општествениот, политичкиот и економскиот живот, постои поголема веројатност за рецидивизам и враќање на насилството.

Проектот DRIVE

DRIVE е проект финансиран од ЕУ кој има цел да ги намали заканите поврзани со странските борци и исламистичките екстремисти преку подобрување на ефективните практики за деангажирање, рехабилитација и реинтеграција (ДРР) засновани на третман фокусиран на човекот и вклучување на локалните заедници и јавните чинители. Проектот DRIVE има за цел да ги идентификува и распространи најдобрите практики и политики во однос на програмите за ДРР особено во земјите од Западен Балкан и да ги зајакне овие практики преку развој на специфични модули за обука и насочени кампањи за дисеминација.

Цел

Општата цел на проектот е да се спречи ширењето на исламистичкиот тероризам на маргините на ЕУ преку развој и ширење на ефикасни и иновативни пристапи за ДРР како и да се зајакне капацитетот на Западен Балкан за управување со заканите кои произлегуваат од милитантниот исламизам. Преку серија чекори, вклучувајќи практични активности, мапирање на политиките и размена на знаења и најдобри практики, проектот ќе подготви конкретни публикации (протоколи, модели и препораки) во врска со клучните аспекти од широката област на ДРР, вклучувајќи соработка со засегнатите страни, проценка на ризик, вклучување на заедницата и третман на особено ранливи лица како што се жени и малолетни екстремисти и повратници СТБ.

Цели

Специфични цели на проектот се:

 • Да осигури дека екстремистите го добиваат третманот што одговара на нивните потреби
 • Да олесни рано деангажирање, рехабилитација и реинтеграција во затворите
 • Да ја подобри подготвеноста на лицата во директен контакт за специфичните потреби на екстремистите
 • Да ја олесни реинтеграција на екстремистите при нивно вклучување во општеството
 • Да обезбеди непречена соработка помеѓу институциите
 • Да ја олесни ДРР на особено ранливите групи

Цел

Практиките за деангажирање, рехабилитација и реинтеграција (ДРР) се процеси кои ги вклучуваат не само стручните лица и институциите, туку и целата заедница. Поради ова, соработката меѓу институциите, како и заедницата и вмрежувањето се основен елемент за процесот на дерадикализација и реинтеграција.

Во оваа перспектива, овој проект е насочен кон група засегнати страни и тоа:

 • национални и локални креатори на политики,
 • институции,
 • граѓански организации,
 • социјални работници,
 • младински организации,
 • безбедносни и верски организации и
 • вработени во воспитно-поправните установи и во пробациските служби