Praktika për SH-R-R: gjashtë shtyllat

Praktikat për SH-R-R janë ende një aspekt i rëndësishëm, por ende i pastudiuar sa duhet i trajektoreve të (de)radikalizimit në vendet që riatdhesuan individë që ishin përfshirë në promovimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe morën pjesë në konflikte të huaja. Ekziston konsensus në rritje që praktikat për SH-R-R kërkojnë përshtatje në nivel komuniteti në mënyrë që të sigurohet ndikim optimal për deradikalizimin.

Sipas kësaj dhe në përputhje me studimet për SH-R-R, DRIVE nënvizoi gjashtë (6) shtylla kryesore:

 1. Bashkëpunimi ndërqeveritar/ndërinstitucional;
 2. Mjetet e vlerësimit të riskut;
 3. Programet e rehabilitimit të bazuara në burg;
 4. Gatishmëria e praktikuesve të vijës së parë;
 5. Masat për riintegrim; dhe
 6. Kategoritë e cenueshme (gratë dhe të miturit)

Caku i analizës

Bazuar në kontekstin e vendeve dhe qasjen e tyre ndaj SH-R-R, institucione të ndryshme janë të angazhuara në aktivitetet për SH-R-R. Palët e interesit për SH-R-R për të cilët duhet të analizohen roli i tyre në SH-R-R janë si më poshtë:

 • Ministria e Punëve të Brenda
 • Organet qeveritare për zbatimin e strategjisë për R-R në nivel kombëtar
 • Ministria e Drejtësisë
 • Shërbimet Korrektuese dhe Sprovuese
 • Komunat lokale
 • Organizatat e shoqërisë civile
 • Media dhe gazetarët
 • Organet Lokale të Sigurisë dhe Sigurimit
 • Ministria e Kulturës dhe Mirëqenies Sociale
 • Donatorë ndërkombëtarë dhe lokalë
 • Sistemi i Arsimit Publik (sistemi i arsimit fillor dhe i mesëm)
 • Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
 • Qendrat rajonale dhe lokale për punë sociale.
 • Komuniteti
 • Policimi në Bashkësi

Publikime

Në këtë seksion, mund të gjeni, metodologji, Raporte të Vendeve dhe raporte krahasuese që synojnë të ofrojnë një analizë krahasuese të praktikave për SH-R-R në nivel institucional dhe komuniteti në rastet studimore të vendeve përkatëse, me qëllim që:

 1. Të sigurohet një përmbledhje tematike e bazës ligjore për praktikat dhe politikat për SH-R-R në vendet përkatëse;
 2. Të vlerësohet efikasiteti i praktikave specifike të shteteve për SH-R-R dhe të nxiten praktikat më të mira në formën e rekomandimeve.
 3. Të sigurohet vlerësimi i nevojave për të zhvilluar mjete mbështetëse dhe module trajnimi me qëllim përmirësimin dhe shkëmbimin e praktikave për SH-R-R

Country reports

Policy recommendations

 • Pillar 1: Inter-governmental/inter-institutional collaboration EngSqBs – Mk
 • Pillar 2: Risk Assessment tools Eng SqBs – Mk
 • Pillar 3: Prison-based rehabilitation programs EngSqBs – Mk
 • Pillar 4: Preparedness of Frontline Practitioners EngSqBs – Mk
 • Pillar 5: Re-integration measures EngSqBs – Mk
 • Pillar 6: Vulnerable categories (women and minors) EngSqBs – Mk

Newsletter

The newsletter will be published every two months and will contain information on the project’s activities, a section dedicated to the publications produced by our team of experts, a literature review section and a section dedicated to the promotion of other projects in line with the founding objectives of DRIVE.