ДРР во пракса: шест столба

Практиките за ДРР се уште се важен, но сепак потценет аспект на активностите за (де)радикализација во земјите кои прифаќаат лица кои учествувале во промоција на насилен екстремизам и учествувале во странски војски. Постои се поголема согласност дека практиките за ДРР бараат прилагодувања во заедницата со цел да се обезбеди оптимално влијание врз дерадикализацијата.

Според ова и во согласност со препораките за стипендирање за ДРР, проектот DRIVE, истакна шест (6) главни столба:

 1. Меѓувладина/меѓуинституционална соработка,
 2. Алатки за проценка на ризик,
 3. Програми за рехабилитација во затворите,
 4. Подготвеност на лицата во директен контакт,
 5. Мерки за реинтеграција и
 6. Ранливи категории (жени и малолетници).

Цел на анализата

Врз основа на контекстот во земјите и нивниот пристап кон ДРР, различни институции се вклучени во активностите за ДРР. Засегнатите страни за ДРР, чија улога треба да се анализира се:

 • Министерство за внатрешни работи,
 • Владини тела за спроведување на стратегијата за рехабилитација и реинтеграција на национално ниво,
 • Министерство за правда,
 • Воспитно-поправните установи и пробациски служби,
 • Општините,
 • Граѓанските организации,
 • Медиуми и новинари,
 • Локални тела за безбедност и сигурност,
 • Министерство за култура и социјална заштита,
 • Меѓународни и локални донатори,
 • Јавен образовен систем (систем на основно и средно образование),
 • Министерство за труд и социјална заштита,
 • Регионални и локални центри за труд и социјала,
 • Заедницата,
 • Полициско работење во заедницата.

Публикации

Во овој дел, можете да најдете, методологии, државни извештаи и компаративни студии чија цел е да понудат компаративна анализа на конкретни примери за ДРР на ниво на институции и заедници во соодветната земја со цел:

 1. Обезбедување на тематски преглед на правната основа за практики и политики за ДРР воспоставени во соодветните земји;
 2. Проценување на ефикасноста на практиките за ДРР специфични за секоја земја и поттикнување на најдобри практики преку препораки.
 3. Проценка на потребите за развој на алатки за поддршка и модули за обука со цел подобрување и размена на практики за ДРР.

Country reports

Policy recommendations

 • Pillar 1: Inter-governmental/inter-institutional collaboration EngSqBs – Mk
 • Pillar 2: Risk Assessment tools Eng SqBs – Mk
 • Pillar 3: Prison-based rehabilitation programs EngSqBs – Mk
 • Pillar 4: Preparedness of Frontline Practitioners EngSqBs – Mk
 • Pillar 5: Re-integration measures EngSqBs – Mk
 • Pillar 6: Vulnerable categories (women and minors) EngSqBs – Mk

Newsletter

The newsletter will be published every two months and will contain information on the project’s activities, a section dedicated to the publications produced by our team of experts, a literature review section and a section dedicated to the promotion of other projects in line with the founding objectives of DRIVE.