Smještena u Amsterdamu, Evropska fondacija za južnoazijske studije (EFSAS) je EU akreditovana, nezavisna, neprofitna think tank organizacija i institucija za istraživanje politika. EFSAS se fokusira na političke, ekonomske i socio-kulturne teme u Južnoj Aziji, s posebnim fokusom na pitanja poput terorizma, odnosa Indije i Pakistana kao i sukob Džamua i Kašmira.

EFSAS pruža stratešku dubinsku analizu, istraživanje, statističke podatke, savjete o politici i prognoze razvoja u oblastima politike, ekonomije, međunarodnih odnosa, upravljanja konfliktima, ljudskih prava, sigurnosti, diplomatije, strateških poslova i rješavanja sukoba.

Saznajte više o EFSAS…

Ares 2.0 je kompanija specijalizovana za socio-ekonomska istraživanja, institucionalnu komunikaciju, kompleksno upravljanje projektima i obuku. Trenutno, kompanija posluje kroz mrežu od 35 istraživača eksperata iz oblasti statističkih, ekonomskih i društvenih nauka, trenera, komunikacijskih kreativaca, video stvaralaca, dizajnera i stručnjaka za menadžment.

Oblasti ujedinjenog interesa ARES 2.0 su: tržište rada i profesionalna obuka, održivost i sigurnost, dobrobit, socijalna politika i građanstvo/državljanstvo, siva ekonomija i kriminal, lokalni razvoj i poslovna konkurentnost, industrijska politika i domaća ekonomija. Sa ovom strukturom, ARES 2.0 je razradio 76 istraživačkih proizvoda, 46 komunikacijskih aktivnosti i 105 audiovizuelnih proizvoda u posljednjih pet godina.

Od 2013. godine, prateći izazove i prilike koje dolaze sa globalnog tržišta, Ares je krenuo putem internacionalizacije i osnovao evropsku projektnu jedinicu. Koristeći stručnost i mrežu razvijenu u upravljanju složenim državnim projektima i uz nove resurse specijalizovane za upravljanje evropskim projektima, danas je ARES 2.0 kompanija koja je u stanju da pribavi i iskoristi raznovrsne mogućnosti finansiranja koje dolaze iz sistema Zajednice i razvija istraživačke projekte i društvene intervencije u različitim oblastima.

https://ares20.it/

Centar za sigurnosne studije (CSS) osnovan je 2001. godine sa sjedištem u Sarajevu. CSS je nezavisni istraživački, obrazovni i trening centar posvećen poticanju dijaloga o sigurnosnim pitanjima, kao i promociji i očuvanju demokratskih struktura i procesa u vanjskoj i sigurnosnoj politici u Bosni i Hercegovini, te u regiji Jugoistočne Europe. Centar za sigurnosne studije sastoji se od  lokalnog osoblja sa raznolikim iskustvom u sigurnosnim i srodnim studijama. Generalni sekretar Centra za sigurnosne studije je Benjamin Plevljak, MA političkih nauka (Sigurnosne i mirovne studije).

http://css.ba/

Egmont – Kraljevski institut za međunarodne odnose je neovisni think-tank sa sjedištem u Briselu. Njegovo interdisciplinarno istraživanje provodi se u duhu potpune akademske slobode. Oslanjajući se na stručnost vlastitih istraživača, kao i na ekspertizu vanjskih stručnjaka, kako belgijskih tako i stranih, pruža analize i opcije politike koje trebaju biti što operativnije.

 

Koristeći ulogu Brisela u globalnoj areni iz prestižnog ambijenta palate Egmont, Institut nudi idealno mjesto gostujućim šefovima država i vlada, predstavnicima međunarodnih organizacija, ministrima vanjskih poslova i drugim političkim ličnostima. Konferencije, kolokvijumi i seminari ohrabruju rad istraživača i daju priliku učesnicima da razmijene mišljenja sa drugim stručnjacima i dobro informisanom javnošću koju čine predstavnici političke, ekonomske i akademske sfere, medija i civilnog društva.

 

Uz istraživanja i sastanke, Institut je razvio i specijalizovane aktivnosti obuke, kako u Briselu, tako i u inostranstvu. Na zahtjev, može ponuditi posebne programe za gostujuće i domaće diplomate i strane profesionalce. Bliska saradnja sa drugim istraživačkim centrima, kako u Belgiji, tako u Evropi i šire, rezultirala je sve većim brojem zajedničkih konferencija i višestrukturiranom saradnjom u istraživanju i publikacijama. Ovo se pokazalo kao obostrano korisno i nadahnjujuće iskustvo.

https://www.egmontinstitute.be

Udruženje građana “Nexus – Građanski koncept” je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija čiji je osnovni cilj promocija i unapređenje demokratije. Vjerujemo da demokratija ima vrijednost, ali je još uvijek krhka i ovisi o kvalitetu odnosa između građana i države. Naš cilj je da stimulišemo građane, a posebno mlade, da nenasilnim putem ostvare ideale ljudskih prava i sloboda kroz unapređenje svojih vještina, znanja i korištenjem raspoloživih resursa.

https://nexus.org.mk/

Kosovski centar za sigurnosne studije je nezavisni centar za istraživanje politika osnovan u aprilu 2008. godine sa sjedištem u Prištini – Kosovo. KCSS je posvećen razvoju i reformi sigurnosnog sektora na Kosovu i Zapadnom Balkanu. Proaktivno promiče načelo dobrog upravljanja, integriteta i otpornosti.

Glavna svrha i ciljevi

Glavni interes KCSS-a ostaje razvoj sigurnosnog sektora na Kosovu i Zapadnom Balkanu utemeljen na dobrom upravljanju. KCSS gradi i nudi alternativnu ekspertizu u sigurnosnim studijama, popunjavajući prazninu u ograničenom akademskom doprinosu na tom području na Kosovu.

KCSS ima za cilj da poboljša efikasnost podržavanjem programa reforme sigurnosnog sektora kroz svoja istraživanja, događaje, obuku, zagovaranje i direktne savjete o politikama. Unaprijeđenje novih ideja i metoda društvenih nauka također su ključne vrijednosti centra. Svake godine KCSS objavljuje brojne izveštaje, analize politike i sažetke politike. Također, vodi više od 200 javnih događaja uključujući konferencije, okrugle stolove i debate, predavanja – na Kosovu, u saradnji sa regionalnim i međunarodnim partnerima. Širok spektar aktivnosti uključuje istraživanje, izgradnju kapaciteta, podizanje svijesti i zagovaranje.

https://qkss.org/en