PARANDALIMI I PËRHAPJES SË TERRORIZMIT ISLAMIK NË SKAJET E BE-SË NËNKUPTON BASHKËPUNIM TË GJERE MES KOMUNITETIT DHE AKTERËVE INSTITUCIONALË, BAZUAR NË PRAKTIKA MË EFEKTIVE DHE INOVATIVE TË REHABILITIMIT.

NDIQNI DRIVE, PËRMIRËSONI PUNËN TUAJ DHE KREJT KOMUNITETI DO TË PËRFITOJË.

Projekti

Projekti studimor DRIVE synon të hartëzojë praktikat për Shkëputje, rehabilitim dhe riintegrim (SH-R-R) në Ballkanin Perëndimor dhe Evropë.

Read more

Studimi

Metodologji, të dhëna, mjete dhe raporte për identifikimin e nevojave dhe potencialit të qasjeve kombëtare ndaj SH-R-R-së, që në këtë mënyrë shërbejnë si bazë për shkëmbim të praktikave më të mira.

Read more

Trajnimi

Mjete dhe ushtrime për programe trajnimi me intensitet të lartë që targetojnë operatorët me qëllim që të forcohet bashkëpunimi mes akterëve dhe të përmirësohen proceset për SH-R-R.

Read more